fbpx

眼部整形

美麗分享

訂書針(縫)雙眼皮

訂書針雙眼皮手術,加強版的縫合雙眼皮法。利用外形如訂書針般的器械,將縫線固定方式變成六點三環,提供更好的固定力。

相關詳細說明,請前往 ”訂書針雙眼皮手術說明“ 了解。

縫雙眼皮個案

縫合式雙眼皮手術+訂書針加強

縫雙眼皮手術個案

縫合式雙眼皮手術+訂書針加強

縫雙眼皮手術個案

縫合式雙眼皮手術+訂書針加強

縫雙眼皮手術個案

縫合式雙眼皮手術+訂書針加強

縫雙眼皮手術個案

縫雙眼皮手術+訂書針+韓式小切口

縫雙眼皮手術個案

縫合式雙眼皮手術+訂書針加強

縫雙眼皮手術個案

縫雙眼皮手術+訂書針加強

縫雙眼皮手術個案

縫合式雙眼皮手術+訂書針加強

縫雙眼皮手術個案

縫雙眼皮手術+訂書針加強

縫雙眼皮手術個案

縫合式雙眼皮手術+眼袋內開

縫雙眼皮手術個案

縫雙眼皮手術+訂書針加強

深入探討

雙眼皮手術